Program lojalnościowy

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym dostępnym dla klientów sklepu internetowego w domenie: www.orisingsklep.pl.

 

 1. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Allsweets 24 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Bartla 22 lokal 7, 30-389 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257308, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 678-298-00-49, REGON 120246952, nr tel. kontaktowego +48 608234045, codziennie od poniedziałku do piątku w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik); e-mail:  trycholog@op.pl;
 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL:  www.orisingsklep.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
 3. Uczestnik – osoba lub podmiot posiadający Konto Zamawiającego oraz dokonujący nabycia Towaru w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Towar lub Towary – kosmetyki oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
 7. Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
 8. Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Uczestnika, zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie Sklepu internetowego, za których nabycie Uczestnik otrzymuje Punkty;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległo
 10. Konto Zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Uczestnika oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, sprawdzenie Stanu Punktów,  itp.; 
 11. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 12. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 13. Punkty – naliczane na Konto Zamawiającego jednostki rozliczeniowe (punkty) w związku z nabyciem przez Towarów poprzez stronę Sklepu internetowego umożliwiające wymianę Punktów na rabat;
 14. Stan Punktów - oznacza aktualną liczbę Punktów naliczonych Uczestnikowi, widoczną po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego;
 15. Regulamin - niniejszy regulamin Programu.

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE, REJESTRACJA W PROGRAMIE:

 

 1. Program organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Uczestnik dokonując rejestracji Konta Zamawiającego przystępuje do Programu. Uczestnik może w danym czasie posiadać tylko jedno aktywne Konto Zamawiającego. Rejestracja Konta Zamawiającego oraz korzystanie ze strony Sklepu internetowego są możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Informacje dot. historii dokonywanych w Sklepie internetowym Zamówień, Stanu Punktów w Programie, są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania przez Uczestnika Konta Zamawiającego, a treść tych informacji jest udostępniana wyłącznie Uczestnikowi.
 4. Wszelkie dane kontaktowe do Organizatora wskazane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU, NALICZANIE PUNKTÓW I ICH WYMIANA:        

 1. Po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta Zamawiającego, już przy pierwszych zakupach poprzez stronę Sklepu internetowego po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego do Konta Zamawiającego, Uczestnik gromadzi Punkty za zrealizowane Zamówienie. Nabycie Punktów możliwe jest jedynie, gdy Zamówienie zostaje złożone przy użyciu Konta Zamawiającego.
 2. Informacja o aktualnym Stanie Punktów widoczna jest po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego w zakładce „Moje konto/punkty lojalnościowe”. Punkty nie są naliczane za koszty dostawy Towaru.
 3. Organizator nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu korzystania przez Użytkownika z Programu. Jeżeli Punkty zostały przyznane Użytkownikowi niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia takich Punktów z Konta Zamawiającego.
 4. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: każde wydane 10 PLN na zakupy Sklepie internetowym = 0,3 Punkta.
 5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży Towarów, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.) i postanowieniami regulaminu Sklepu internetowego, Punkty naliczone na Konto Zamawiającego za zakup takiego Towaru zostaną unieważnione z Konta Zamawiającego.
 6. Uczestnik jest uprawniony od momentu przyznania Punktów do wykorzystania zgromadzonych Punktów na rabat, wg zasady 1 Punkt = 0,3 PLN rabatu od ceny zakupu Towaru wskazanej w Sklepie internetowym.
 7. Uczestnik chcący wymienić Punkty zgromadzone w Programie na rabat powinien po zalogowaniu się zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego do Konta Zamawiającego wybrać Towary do zakupu, a potem w zakładce „Moje punkty lojalnościowe” kliknąć pole „Wygeneruj bon”, a system informatyczny Sklepu internetowego wygeneruje specjalny kod, który należy wpisać w pole „Kupony rabatowe” podczas składania Zamówienia i kliknąć w pole „Użyj”, a następnie wybrać sposób dostawy i złożyć Zamówienie zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego Na rabat zostaną wymienione wszystkie Punkty posiadane przez Uczestnika na Koncie Zamawiającego, a jeśli wartość zgromadzonych Punktów przekroczy wartość wybranego Towaru, Uczestnik może wybrać rabat na kolejny wybrany Towar, w przeciwnym razie pozostałe Punkty Uczestnika przepadają.
 8. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Uczestnika, liczba Punktów odpowiadająca wybranemu przez Uczestnika rabatowi będzie odjęta ze Stanu Punktów na Koncie Zamawiającego. W każdym przypadku, gdy Towar zamówiony przez Uczestnika nie zostanie sprzedany Uczestnikowi, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na Konto Zamawiającego Punktów w ilości odpowiadającej wybranemu przez Uczestnika rabatowi.
 9. Punkty i rabat nie podlegają wymianie na gotówkę. Punktów, ani rabatu NIE MOŻNA także wymienić na koszt dostawy zamawianych w Sklepie internetowym Towarów.
 10. Punkty zebrane na Koncie Zamawiającego są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich przyznania na Konto Zamawiającego. Po upływie tego terminu zgromadzone Punkty, które nie zostały wykorzystane na rabat tracą ważność i będą odjęte z Konta Zamawiającego. W celu wymiany nie można łączyć Punktów zgromadzonych przez różnych Uczestników na różnych Kontach Zamawiających. Przeniesienie Punktów na rzecz innych Uczestników Programu jest niemożliwe.

 

IV. DANE OSOBOWE, REKLAMACJE:

 

 1. Użytkownik rejestrując Konto Zamawiającego i przystępując do Programu - przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, PESEL, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).  Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych Uczestników zawarte są Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Programu.
 3. Organizator  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony Sklepu internetowego, a także naliczania i odejmowania Punktów. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: trycholog@op.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń i żądań.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Organizatora. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Usunięcie Konta Zamawiającego jest jednocześnie rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Konta Zamawiającego i udziału w Programie, informując o tym Organizatora drogą pisemną lub mailową. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia od Uczestnika wszystkie Punkty zgromadzone na jego Koncie Zamawiającego zostaną unieważnione i Konto Zamawiającego zostanie zamknięte. Uczestnik ma prawo do wykorzystania swoich Punktów zgromadzonych na Koncie Zamawiającego w terminie 60 dni od daty złożenia rezygnacji z korzystania z Konta Zamawiającego.
 2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem z 60- dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku zakończenia Programu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu na stronie Sklepu internetowego oraz powiadomienia Uczestników drogą mailową. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zebranych Punktów w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zakończeniu Programu.
 4. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego lub zmiana zasad udziału w Programie). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Programu. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Konta Zamawiającego w każdym czasie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia RODO.
 7. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem  18 lutego 2020 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl